DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Năm vào ngành

Trình độ chuyên môn

Đối tượng

Biên chế

Hợp đồng

Đảng viên

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Trần Hương Trà

30/09/1976

1996

Đại học sư phạm MN

BC

 

x

2

Nguyễn Thị Thanh Hằng

20/07/1973

1997

Đại học sư phạm MN

BC

 

x

3

Lê Thị Thu Hồng

03/03/1980

1998

Đại học sư phạm MN

BC

 

x

4

Lương Thị Hà

20/10/1979

2001

Đại học sư phạm MN

BC

 

x

5

Dương Thị Sáu

07/12/1972

1996

Cao đẳng sư phạm MN

BC

 

x

6

Lưu Kim Uyên

04/08/1966

1985

Cao đẳng sư phạm MN

BC

 

x

7

Trần Thị Thoan

11/07/1976

2001

Đại học su phạm MN

BC

 

x

8

Ngô Thị Nga

26/08/1968

1985

Cao đẳng sư phạm MN

BC

 

x

9

Nguyễn Thị Lâm

14/01/1981

2001

Đại học sư phạm MN

BC

 

x

10

Trần Thị Hương

04/11/1978

2001

Cao đẳng sư phạm MN

BC

 

x

11

Đinh Thị Hồng Liễu

11/10/1976

2002

Đại học su phạm MN

BC

 

x

12

Nguyễn Thị Hạnh

12/9/1985

2013

Đại học su phạm MN

BC

 

 

13

Ngô Thị Chúc

13/11/1978

2001

Đại học su phạm MN

BC

 

 

14

Trần Hồng Hiệp

10/9/1980

2001

Đại học su phạm MN

BC

 

x

15

Nguyễn Thị Huyền

07/01/1978

2001

Đại học su phạm MN

BC

 

x

16

Lê Thị Hạnh

10/11/1983

2001

Đại học su phạm MN

BC

 

x

17

Bùi Thị Trầm Minh

07/07/1987

2013

Đại học su phạm MN

BC

 

 

18

Hà Thu Hái

05/12/1980

2001

Đại học su phạm MN

BC

 

 

19

Triệu Thị Tý

09/10/1984

2008

Trung cấp kế toán

BC

 

 

20

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

06/11/1987

2015

Trung cấp hành chính

BC

 

x

21

Dương Thị Thu Hà

13/02/1989

2010

Trung cấp Y

BC

 

x

22

Lê Thị Lan Anh

12/06/1993

2017

Đại học su phạm MN

 

HĐGV

 

23

Nguyễn Thị Thu Trang

06/09/1994

2016

Đại học su phạm MN

 

HĐGV

x

24

Nguyễn Thị Hiền Chinh

20/12/1995

2019

Cao đẳng sư phạm MN

 

HĐGV

 

25

Nguyễn Thị Hồng

01/11/1994

2016

Cao đẳng sư phạm MN

 

HĐGV

 

26

Ngô Thanh Hoàn

23/06/1991

2018

Trung cấp sư phạm mầm non

 

HĐGV

 

27

Hà Thị Ánh Tuyết

16/10/1986

2013

Trung cấp sư phạm mầm non

 

HĐGV

 

28

Nguyễn Thị Mai Anh

26/2/1994

2019

Trung cấp sư phạm mầm non

 

HĐGV

 

29

Lê Thị Quỳnh

20/9/1992

2019

Sơ cấp nấu ăn

 

HĐCN

 

30

Nguyễn Thị Bình

05/11/1981

2012

Trung cấp nấu ăn

 

HĐCN

 

31

Phạm Thị Hoa

20/11/1981

2013

Trung cấp nấu ăn

 

HĐCN

 

32

Dương Thị Dung

28/05/1984

2015

Trung cấp nấu ăn

 

HĐCN

 

33

Trần Tú Vinh

10/07/1979

2015

Trung cấp nấu ăn

 

HĐCN

 

34

Chu Quốc Việt

1959

2013

 

 

HĐBV

 

35

Đỗ Văn Tâm

1991

2019

 

 

HĐBV