Thursday, 19/05/2022 - 12:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Thị trấn Quân Chu

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG ĐỢT 4 NĂM HỌC 2021-2022

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON TT QUÂN CHU

 

                         Số : 56/KH-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

         TT Quân chu, ngày 08 tháng 4 năm 2022

                                                                                         

 

                     

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THAO GIẢNG ĐỢT 4

Năm học 2021 - 2022

 

Căn cứ Công văn số 580/PGDĐT-GDMN ngày 06/9/2021 của Phòng Giáo dục Đào tạo Đại Từ, về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2021-2022;

Căn cứ Kế hoạch số 81/KH-MN ngày 01/9/2021 Kế hoạch tổ chức phương án dạy học trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19của trường Mầm non Thị trấn Quân Chu  năm học 2021-2022;

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-MN ngày 10/9/2021 của trường Mầm non Thị trấn Quân Chu Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022;

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-MN ngày 10/9/2021 Kế hoạch phát triển phát triển nhà trường và chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ của trường Mầm non Thị trấn Quân Chu  năm học 2021-2022.

Căn cứ tình hình thực tế nhà trường, trường Mầm non Thị trấn Quân chu  xây dựng  kế hoạch  tổ chức thao giảng lần 4 năm học 2021 -2022 như sau:

I.Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích:

Tổ chức thao giảng nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường, đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non tại các lớp, đánh giá được năng lực của giáo viên căn cứ để nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn phù hợp thực tế.

Đây cũng là một căn cứ để đánh giá thực trạng giáo viên, là cơ sở xếp loại năng lực chuyên môn của giáo viên. Từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của trong giáo dục hiện nay.

Tổ chức thao giảng là đợt sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường. Tạo điều kiện cho giáo viên được dự giờ học hỏi, rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khai thác sử dụng công nghệ thông tin, đồ dùng dạy học một cách sáng tạo, hiệu quả trong chương trình giáo dục mầm non.

2. Yêu cầu:

Nội dung thao giảng là tổ chức các hoạt động giáo dục với tất cả các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục Mầm non.

Tất cả giáo viên các nhóm lớp tham dự thao giảng kể cả giáo viên hợp đồng, mỗi giáo viên tổ chức một hoạt động giáo dục trẻ tại nhóm/lớp đang chủ nhiệm theo yêu cầu của Ban tổ chức xây dựng.

 Tổ chức thao giảng đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng trong đánh giá xếp loại

II.Thời gian, địa điểm tổ chức:

Thời gian tổ chức 03 ngày từ ngày 20/4/2022 đến ngày 22/4/2022

Địa điểm tại các lớp (khu trung tâm từ ngày 20/4 đến ngày 21/4/2022; khu điểm lẻ ngày 22/4/2022)

III. Nội dung, hình thức, đối tượng thao giảng:

1.Nội dung, hình thức:

Mỗi giáo viên tổ chức 01 hoạt động trên lớp mình phụ trách (hoạt động tổ chức trong chủ đề đang thực hiện) đảm bảo các hoạt động không trùng nhau trong một lớp, các đợt thao giảng giáo viên thực hiện các lĩnh vực khác nhau)

2.Đối tượng dự thi

Tất cả giáo viên trực tiếp giảng dạy các nhóm/lớp ở các lứa tuổi kể cả giáo viên hợp đồng với trường

Tổng số giáo viên dự thao giảng : 22

IV. Tổ chức thực hiện :

1. Đối với Ban giám hiệu:

Triển khai kế hoạch thao giảng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường

Hiệu phó phụ trách công tác giáo dục chỉ đạo, điều hành các tổ chuyên môn thực hiện đúng kế hoạch.   

2.Đối với Tổ Trưởng tổ chuyên môn:

- Triển khai Kế hoạch thao giảng tới toàn thể tổ viên.

- Tổ trưởng xây dựng kế hoạch thao giảng của tổ báo cáo Ban giám hiệu.

3. Đối với giáo viên:

- Đăng ký nội dung, thời gian thao giảng cho Tổ trưởng xây dựng kế hoạch

- Chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện cho giờ thao giảng (giáo án, đồ dùng) có chất lượng để giờ thao giảng đạt hiệu quả cao.

        4.Thành phần Ban giám khảo :

Bà: Trần Hương Trà

Bà: Nguyễn Thị Thanh Hằng

Bà: Lê Thị Thu Hồng

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Trưởng ban

Phó ban

Ủy Viên

Trên đây là kế hoạch thao giảng  đợt 4 năm học 2021-2022 của trường Mầm non thị trấn Quân Chu. Đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc gì báo cáo lại Ban giám hiệu kịp thời điều chỉnh bổ sung./.

                                   

    Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (B/c)

- Tổ chuyên môn ( thực hiện) 

- Lưu: VT, HS chuyên môn                                                                 

 

                                                         

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 40
Tháng 05 : 1.078
Năm 2022 : 9.025