Friday, 17/09/2021 - 14:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Thị trấn Quân Chu

Kế hoach tập huấn chuyên môn

PHÒNG GD & ĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON TT QUÂN CHU

Số: 64/KH - MN

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     TT Quân Chu, ngày 24 tháng 8 năm 2021

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

   Tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN và Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với CBQL và GVMN đảm bảo chất lượng GDMN

Năm học 2021-2022

Căn cứ Công văn số: 503/PGDĐT-GDMN, ngày 11/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn Hướng dẫn cập nhật dữ liệu đối với GDMN trên hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung Ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số: 508/PGDĐT-GDMN, ngày 12/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập tham dự tập huấn về chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN và Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với CBQL và GVMN đảm bảo chất lượng GDMN;

Thực hiện Kế hoạch số: 509/KH-PGDĐT, ngày 13/8/2021 Kế hoạch triển khai chương trình “Tôi yêu Việt Nam”trong cấp học Mầm non năm học 2021-2022;

Thực hiện Kế hoạch số: 510/KH-PGDĐT, ngày 13/8/2021 Kế hoạch Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện Kế hoạch số: 191/KH-PGDĐT ngày 25/3/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ về tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL, GVMN đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non, năm học 2021-2022;

Trường Mầm non Thị trấn Quân Chu căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường xây dựng Kế hoạch tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN, nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL, GVMN đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non như sau:

I. Nội dung:

Quán triệt những nội dung, yêu cầu mới trong Chương trình giáo dục mầm non; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể.

Hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với GVMN đảm bảo chất lượng GDMN.

Triển khai chương trình “Tôi yêu Việt Nam”

Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhà trường SMAS

(Có dự kiến Chương trình chi tiết kèm theo)

2. Thành phần

- Ban Giám hiệu

- Toàn thể GVNV trong nhà trường

3. Hình thức, thời gian, địa điểm tập huấn

- Hình thức: Tham gia tập huấn trực tiếp 

- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 25 - 27/8/2021

- Khai mạc lúc 7h30’ ngày 26 tháng 8 năm 2021.

- Địa điểm: Trường Mầm non Thi trấn Quân Chu.

4. Tổ chức thực hiện

Ban giám hiệu chuẩn bị nội dung bài giảng các chuyên đề tập huấn.

Tổ Văn phòng chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, bị thiết bị máy chiếu phục vụ tập huấn.

Các đồng chí CBGV dự lớp tập huấn có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ các nội dung, thực hiện có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng,chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường.

Các đồng chí tham dự lớp tập huấn phải đảm bảo an toàn theo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Trên đây là kế hoạch tập huấn của trường Mầm non Thị trấn Quân Chu, đề nghị các đồng chí tham dự lớp tập huấn đúng thành phần và thời gian theo quy định./.

 

Nơi nhận:

-Ban giám hiêu (t/h)

-Giáo viên (t/h)

-Lưu: VT-HSCM

 

KT. HIỆU TRƯỞNG                

PHÓ HIỆU TRƯỞNG               

 

 

 

 Nguyễn Thị Thanh Hằng                  

 

CHƯƠNG TRÌNH

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDMN VÀ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN ĐỐI VƠI CBQL VÀ GVMN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GDMN

 (Thời gian 03 ngày, từ ngày 25– 27/8/2021)

I. Tập huấn Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung và Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với CBQL và GVMN (02ngày 25,26/8/2021)

Thời gian

Nội dung chương trình

(dự kiến)

Thực hiện

25/8/2021

Buổi sáng

7h30-7h40

Khai mạc

Đ/c: Trần Hương Trà - HT

7h40 -9h10

- Quán triệt những nội dung, yêu cầu mới trong Chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi, bổ sung;

- Hướng dẫn chỉ đạo một số nội dung công tác quản lý, thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung;  

- Chỉ đạo công tác tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL và GVMN.

Đ/c: Trần Hương Trà - HT

9h10-10h20

-Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non

Đ/c: Trần Hương Trà - HT

10h20-10h30

Nghỉ giải lao

10h30-11h30

Hướng dẫn tổ chức chuẩn bị cho trẻ em mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non sẵn sàng học đọc, học viết theo hướng liên thông với chương trình lớp 1 Tiểu học.

Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Hằng - PHT

25/8/2021

Buổi chiều

13h30-14h30

Hướng dẫn đánh giá thực hiện chương trình trong cơ sở giáo dục mầm non

Đ/c : Lê Thị Thu Hồng - PHT

14h30-15h30

Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non

Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Hằng - PHT

15h30-15h40

Nghỉ giải lao

15h40-16h50

Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn phù hợp điều kiện thực tế của trường mầm non

Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Hằng - PHT

26/8/2021

Buổi sáng

7h30-8h50

Hướng dẫn nâng cao năng lực cho giáo viên MN trong tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển thẩm mĩ phù hợp bối cảnh địa phương

Đ/c : Lê Thị Thu Hồng - PHT

8h50-10h20

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục cảm xúc cho trẻ MN thông qua trải nghiệm trong các cơ sở giáo dục MN

Đ/c : Hà Thu Hái -

Giáo viên

10h20-10h30

Nghỉ giải lao

10h30-11h30

Hướng dẫn nâng cao năng lực cho giáo viên MN trong tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ phù hợp bối cảnh địa phương

Đ/c : Lê Thị Thu Hồng - PHT

26/8/2021

Buổi chiều

13h30-14h30

Kế hoạch Chuyên đề “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Hằng - PHT

14h30-15h30

Tập huấn chuyên sâu về tự đánh giá trường mầm non

Đ/c : Lê Thị Thu Hồng - PHT

15h30-15h40

Nghỉ giải lao

15h40-16h50

Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng và đảm bảo an toàn thực phẩm phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở giáo dục MN

Đ/c : Hà Thu Hái -

Giáo viên

II. Triển khai chương trình “Tôi yêu Việt Nam” và tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhà trường SMAS (01 ngày 27/8/2021)

Thời gian

Nội dung chương trình

(dự kiến)

Thực hiện

27/8/2021

Buổi sáng

7h30 -9h30

Kế hoạch triển khai chương trinh  “Tôi yêu việt Nam”.

Nội dung tập huấn hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục an toàn giáo thông cho trẻ trong các cơ sở giáo dục MN.

Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Hằng - PHT

9h30-9h40

Nghỉ giải lao

9h40-11h30

Tập huấn hướng dẫn nhập cơ sở dữ liệu SMAS

Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Hằng - PHT

27/8/2021

Buổi chiều

13h30-16h30

Thảo luận các nội dung tập huấn

Các đ/c triển khai các nội dung tập huấn

16h30-16h50

Tổng kết tập huấn

Đ/c: Trần Hương Trà - HT

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 43
Hôm qua : 89
Tháng 09 : 1.193
Năm 2021 : 12.036