Thursday, 19/05/2022 - 12:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Thị trấn Quân Chu

Kế hoạch xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025

  PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON TT QUÂN CHU

 

 

Số: 101/KH-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 

Thị trấn Quân Chu, ngày 10 tháng 9 năm 2021

Thực hiện chuyên đề Xây d

KẾ HOẠCH

Thực hiện chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

Giai đoạn 2021 - 2025 

ng trK  trung tâmNăm học 2016- 2017

Căn cứ Kế hoạch số 510/KH-PGDĐT, ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ về việc triển khai Kế hoạch chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Công văn số 580/PGDĐT-GDMN ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ về việc Hướng dẫn thực hiện Nhiệm vụ GDMN năm học 2021 - 2022;

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-MN, ngày 10 tháng 9 năm 2021 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021`- 2022 của trường Mầm non Thị trấn Quân Chu;

 Căn cứ kết quả thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020;

Trường Mầm non Thị trấn Quân Chu xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021- 2025 như sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích

- Tiếp tục xây dựng trường mầm non bảo đảm các yêu cầu về môi trường giáo dục, công tác quản lý, chỉ đạo; hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

- Bảo đảm tất cả trẻ đều được tạo cơ hội học tập qua chơi và bằng nhiều cách khác nhau phù hợp với nhu cầu, hứng thú và khả năng của bản thân trẻ.

- Cán bộ quản lý, giáo viên mầm non được nâng cao nhận thức và năng lực về quản lý, tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ, thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương.

- Huy động sự tham gia tích cực của phụ huynh, tạo sự thống nhất cùng quan tâm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

2. Yêu cầu

- Xác định việc thực hiện hiệu quả Chuyên đề là một trong những nội dung trọng tâm là việc thực hiện đổi mới trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục mầm non để tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Tạo cho trẻ yêu thích, hào hứng tham gia vào các hoạt động, hoạt động  theo cặp, theo nhóm trải nghiệm, trao đổi, chia sẻ, trình bày ý kiến.

- Phải xây dựng được môi trường đáp ứng được các điều kiện cần thiết để kích thích và phục vụ trẻ hoạt động một cách tích cực, chăm sóc trẻ tốt để trẻ được phát triển thuận lợi.

- Bảo đảm trẻ được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (LTLTT) và bảo đảm quyền của trẻ em trong trường

II. Nội dung

- Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

- Xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo thực hiện mô hình lớp điểm về trường mầm non LTLTT phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương.

- Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

- Tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ và đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phối hợp, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng quan tâm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025.có hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để huy động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, tăng cường điều kiện thực hiện Chương trình GDMN.

- Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục.

III. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Đối với nhà trư­­ờng

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện chuyên đề.

Thực hiện tốt công tác tham m­ưu đầu tư­ cơ sở vật chất phục vụ chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 - 2025.

Phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chuyên đề.

Chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền về chuyên đề tại các lớp.

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá xếp loại chuyên đề.

2. Đối với giáo viên

Giáo viên xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề phù hợp với điều kiện của nhóm, lớp và khả năng nhận thức của trẻ.

Đưa mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm thể hiện qua các hoạt động hàng ngày của trẻ.

Giáo viên căn cứ vào mục tiêu cần đạt và khả năng của trẻ để xác định phương pháp hoạt động phù hợp cho cả lớp và phù hợp cho từng cá nhân trẻ (trẻ cá biệt), đảm bảo tính phù hợp, hài hoà theo từng độ tuổi, chủ động sắp xếp trình tự hoạt động theo chủ đích của mình và mức độ cảm nhận, hứng thú của trẻ.

Tổ chức hoạt động luôn đặt trẻ vào trung tâm của quá trình giáo dục, tạo mọi cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động.

Phương pháp, hình thức tổ chức, đồ dùng sử dụng phù hợp, đúng lúc, đúng chỗ để kích thích sự tìm tòi, phám phá của trẻ.

Xây dựng môi trư­ờng trong và ngoài nhóm lớp phong phú, hấp dẫn đối với trẻ.

Tạo nhiều cơ hội cho trẻ được tham gia các hoạt động hàng ngày ở mọi lúc, mọi nơi.

Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo để phục vụ các hoạt động hàng ngày của trẻ.

IV. Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

1. Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.

1.1. Đảm bảo gần gũi, thân thiện, an toàn về mặt thể chất và tinh thần đối với trẻ; trẻ thường xuyên được giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh.

1.2. Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của giáo viên đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo.

 1.3. Môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp giảm thiểu tối đa các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn, gây thương tích đối với trẻ em, đáp ứng nhu cầu, hứng thú trong các hoạt động chơi, ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân của trẻ; tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi mà học, học bằng chơi, phù hợp với điều kiện thực tế.

1.4. Các khu vực trong nhà trường được quy hoạch theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú, các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm.

1.5. Khuyến khích trẻ có thể hoạt động theo nhiều cách khác nhau; tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, khám phá dưới nhiều hình thức, nhằm hình thành ở trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

1.6. Tạo những điều kiện, cơ hội, tận dụng hoàn cảnh, tình huống thực tế cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn.

1.7. Bảo đảm các điều kiện tổ chức bữa ăn cho trẻ tại cơ sở GDMN đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, cân đối và hợp lý về dinh dưỡng, thân thiện, phù hợp với cá nhân trẻ.

1.8. Bảo đảm những điều kiện cơ bản về nước sạch, vệ sinh phù hợp với nhu cầu, khả năng sử dụng của trẻ theo từng độ tuổi và đáp ứng yêu cầu về giáo dục; có phòng, góc y tế với đủ trang thiết bị y tế phục vụ công tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu; đảm bảo các yêu cầu, điều kiện trang thiết bị thiết yếu trong phòng chống dịch bệnh theo quy định; có đồ dùng, trang thiết bị chuyên dụng hoặc điều chỉnh phù hợp với trẻ có nhu cầu đặc biệt.

2. Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục

 Kế hoạch giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục, phạm vi và mức độ, nội dung giáo dục trẻ, các phương pháp, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với trẻ, cụ thể:

 2.1. Thể hiện các mục tiêu cụ thể phản ánh được kết quả mong đợi đáp ứng với sự phát triển của trẻ theo giai đoạn, thời điểm phù hợp và theo Chương trình giáo dục mầm non.

2.2. Thể hiện nội dung giáo dục theo Chương trình giáo dục mầm non, phát triển chương trình phù hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện thực tế của địa phương, trường/lớp.

2.3. Thể hiện tính tích hợp toàn diện, coi trọng việc hình thành và phát triển các phẩm chất năng lực, kỹ năng sống cho trẻ; tạo sự gắn kết các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, tác động một cách thống nhất, đồng bộ đến sự phát triển của trê.

2.4. Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động giáo dục bằng vận động thân thể và các giác quan dưới nhiều hình thức khác nhau.

2.5. Kế haochj đảm bảo khoa học, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục; kế hoạch được điều chỉnh dựa trên kết quả đánh giá sự phát triển của trẻ.

2.6. Đảm bảo sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh hoặc tình huống khẩn cấp xảy ra trong cộng đồng và CSGDMN.

3. Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục

3.1. Phối hợp các phương pháp hình thức tổ chức hợp lý, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo trẻ “học bằng chơi, chơi mà học”; tạo cơ hội để trẻ được tiếp cận, trải nghiệm, xử trí các tình huống có thể xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày và cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình.

3.2. Chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi, tạo ra các cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và sự phát triển của từng cá nhân trẻ; tôn trọng sự khác biệt về đặc điểm, sở thích, thói quen của từng cá nhân trẻ; khích lệ trẻ phát huy khả năng tự lập, tự tin, sáng tạo, tư duy linh hoạt và khả năng phản biện; cá thể hóa hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục đối với những trẻ thiếu hụt hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

3.3. Giáo viên tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ đúng lúc, không làm thay trẻ, bảo đảm tất cả trẻ em đều được quan tâm mọi lúc, mọi nơi và không có trẻ nào bị bỏ lại phía sau; tạo cho trẻ trạng thái thoải mái, an toàn khi tham gia các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục; khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ.

3.4. Thường xuyên lồng ghép nội dung giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe trong thực hiện chế độ sinh hoạt hằng ngày phù hợp với điều kiện của trường, lớp và địa phương nhằm hình thành ở trẻ kỹ năng tự phục vụ, tự bảo vệ sức khỏe, có thói quen ăn uống khoa học, lành mạnh; lồng ghép giáo dục dinh dưỡng với giáo dục phát triển vận động; phối hợp chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp với trẻ em suy dinh dưỡng, thừa cân - béo phì; lồng ghép nội dung phòng, chống tai nạn thương tích vào chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ.

3.5. Khuyến khích những sáng tạo và tận dụng điều kiện sẵn có của địa phương trong tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại cơ sở GDMN nhằm thúc đẩy sự phát triển phù hợp với nhu cầu, khả năng của trẻ.

4. Đánh giá sự phát triển của trẻ

 4.1. Đánh giá đúng khả năng của mỗi trẻ để có những tác động phù hợp và tôn trọng những gì trẻ có; đánh giá kết quả giáo dục trẻ phải được dựa trên cơ sở sự thay đổi của từng trẻ, không kỳ vọng giống nhau với tất cả trẻ.

4.2. Đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu và kết quả mong đợi về giáo dục, sự phát triển về chiều cao, cân nặng và tình trạng dinh dưỡng của trẻ; sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng, điều chỉnh kế hoạch và tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của trường, lớp (Không đánh giá so sánh giữa các trẻ).

4.3. Tôn trọng sự khác biệt của mỗi trẻ về cách thức, tốc độ học tập và phát triển riêng, đảm bảo công bằng với mọi trẻ; chú trọng và thúc đẩy tiềm năng của mỗi trẻ.

 5. Sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

 5.1. Đa dạng các hình thức tuyên truyền tới cộng đồng, cha mẹ trẻ về vị trí, vai trò của giáo dục mầm non, quan điểm LTLTT và hướng dẫn nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình.

5.2. Có mối quan hệ hợp tác, chia sẻ giữa giáo viên, nhà trường, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

5.3. Tạo điều kiện, thu hút sự tham gia của cha mẹ trẻ vào hoạt động của cơ sở GDMN nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ; kịp thời thông tin đến gia đình về những tiến bộ hoặc những khó khăn của trẻ; có biện pháp khuyến khích sự chia sẻ của gia đình về đặc điểm tâm, sinh lý của trẻ để thống nhất các biện pháp thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ.

5.4. Phối hợp với gia đình, cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ em người dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

5.5. Huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng trong các hoạt động xây dựng môi trường an toàn, phòng chống dịch bệnh cho trẻ trong cơ sở GDMN./.

V. Thời gian và lộ trình thực hiện.

1. Giai đoạn 2021 – 2023 (tính theo năm học)

1.1. Nhà trường

- Xây dựng kế hoạch và triển khai Chuyên đề giai đoạn 2021 - 2025 tới 100% CB, GV, NV tại nhà trường.

- Rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng các tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá thực trạng về tình hình thực hiện việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm tại đơn vị theo Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm năm học 2021 - 2022. Chọn lớp mẫu giáo 5 tuổi A1 để chỉ đạo xây dựng lớp điểm về chuyên đề.

- Tăng cường công tác tham m­­ưu với các cấp lãnh đạo đầu tư ­­thêm trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện chuyên đề.

- Chỉ đạo các lớp tích cực tham mưu, thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo

dục, tăng cường đầu tư bổ sung, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, tài liệu, học liệu cần thiết cho lớp, đặc biệt là lớp thực hiện điểm về chuyên đề.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng môi trường học tập trong ngoài lớp, sân chơi, góc thiên nhiên, khu vui chơi cát nước… mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho cô và trẻ theo Thông tư 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17/9/2013 Thông tư sửa đổi bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư 02/2010/TT- BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo tổ để rút kinh nghiệm và điều chỉnh việc tổ chức thực hiện kế hoạch trong  các năm học.

-  Khuyến khích giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giáo dục, thực hiện tốt các nội dung của chuyên đề, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tổ chức dưới nhiều hình thức như: Thao giảng, hội thi của cô và trẻ, những trò chơi vận động, trò chơi dân gian, trò chơi học tập, thi góc thiên nhiên… có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chuyên đề, đồng thời lựa chọn những sáng kiến hay các giải pháp hữu hiệu để phổ biến trong toàn trường.

- Tích cực tuyên truyền về tầm quan trọng, nội dung chuyên đề “Xây dựng môi trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” tới các bậc cha mẹ và cộng đồng các nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và nhà trường.

- Kết hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện hiệu quả các nguồn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, thân thiện, an toàn. Khai thác, sử dụng có hiệu quả các phòng chức năng, thiết bị hiện có để thực hiện tốt các hoạt động giáo dục phù hợp với từng độ tuổi.

- Tăng cường kiểm tra, hỗ trợ việc thực hiện chuyên đề của các giáo viên, tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên thông qua dự giờ, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tham quan học tập kinh nghiệm tại các đơn vị bạn.

- Lựa chọn và xây dựng các nội dung giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của trường của lớp.

- Tổ chức cho giáo viên tham quan học tập kinh nghiệm ở các đơn vị điển hình thực hiện tốt chuyên đề.

- Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện chuyên đề gửi về chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo đúng thơi gian quy định.

1.2. Giáo viên

- Nắm được mục đích, yêu cầu, bộ tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Khai thác sâu nội dung xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, xây dựng kế hoạch giáo dục cho trẻ theo chương trình giáo dục mầm non. Xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn cho trẻ hoạt động.

- Đổi mới phương pháp giáo dục, hình thức tổ chức các hoạt động theo

chương trình giáo dục mầm non. Tích cực, sáng tạo trong việc lồng ghép vận dụng các phương pháp cho trẻ phù hợp với từng chủ đề.

- Kết hợp việc tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi với các hoạt động ngoại khóa cho trẻ.

- Tạo môi trường trong và ngoài lớp thân thiện gần gũi với trẻ, tạo cơ hội cho trẻ được trải nghiệm trong các hoạt động.

- Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của chuyên đề, nội dung thực hiện chuyên đề. Thu hút được sự quan tâm của phụ huynh đối với lớp, nhà trường. Phụ huynh quan tâm kết hợp cùng với giáo viên trong việc rèn luyện giúp trẻ phát triển, đóng góp công sức, kinh phí đầu tư mua sắm thêm thiết bị, dụng cụ, đồ chơi cho trẻ vui chơi.

2. Giai đoạn 2023 – 2025 (tính theo năm học)

2.1. Nhà trường

- Cử cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia tập huấn, bồi dưỡng do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Tổ chức triển khai tập huấn, bồi dưỡng hướng dẫn nâng cao năng lực trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện CTGDMN theo quan điểm LTLTT cho 100% CBGV.

- Tuyên truyền phổ biến tầm quan trọng của chuyên đề tới cha mẹ trẻ và cộng đồng.

- Tiếp tục tham mưu bố trí nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho các nhóm, lớp mầm non.

- Tổ chức hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện chuyên đề.

- Thực hiện các hoạt động truyền thông và lựa chọn sản phẩm điển hình để tuyên truyền, phổ biến trên website của nhà trường và các hình thức phù hợp.

- Xây dựng kế hoạch tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Chuyên đề; tôn vinh, khen thưởng cá nhân có nhiều thành tích tring việc thực hiện chuyên đề giai đoạn 2021 - 2025.

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chuyên đề tại đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề giai đoạn 2021 - 2025 gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Giáo viên

- Giáo viên cốt cán tham gia tập huấn do Phòng GDĐT, Sở GD&ĐT tổ chức.

- 100% giáo viên tham gia tập huấn do trường tổ chức.

- Triển khai thực hiện tốt các nội dung trong tiêu chí “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

- Tuyên truyền phổ biến tầm quan trọng của chuyên đề tới cha mẹ và cộng đồng.

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện chuyên đề tại lớp mình.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm. Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề giai đoạn 2021 - 2025.

VI. Dự trù kinh phí thực hiện.

1. Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước theo quy định hàng năm của nhà trường.

2. Kinh phí từ các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương, nguồn kinh phí hợp pháp khác.

3. Căn cứ nội dung kế hoạch, trường chủ động lập dự toán chi hàng năm.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

STT

Nội dung thực hiện

Kinh phí

1

Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoạt động của trẻ

 

2

Tổ chức hội thi “Làm đồ dùng đồ chơi”

 

3

Xây dựng, tạo cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp học.

 

Tổng kinh phí

 

 

Trên đây là Kế hoạch chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2021- 2025 của trường mầm non Thị trấn Quân Chu. Đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai và thực hiện các nội dung theo Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu cần điều chỉnh, bổ sung hoặc khó khăn vướng mắc gì báo cáo cho Ban giám hiệu nhà trường để kịp thời giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT Đại Từ (b/c)

- UBND Thị trấn Quân chu (b/c)

- BGH nhà trường (t/h)

- Các tổ CM (t/h)                                  

- Lưu: VT, HSCM.  

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Trần Hương Trà

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 40
Tháng 05 : 1.078
Năm 2022 : 9.025